Polish your gold, don’t clean your copper! Iedere mens heeft goede kanten – ze zijn alleen niet altijd even goed zichtbaar of ingezet. Daardoor lopen zaken vaak vast. Iedere mens kan op zijn of haar eigen manier het verschil maken. Ik help individuen, teams en organisaties graag om te ontdekken wie waar welk verschil kan maken en om ieders kwaliteiten te (leren) waarderen en zo mogelijk in te zetten. Daardoor ontstaan weer nieuwe mogelijkheden die gegarandeerd leiden tot succes.

Mijn visie op organisaties

Alle organisaties zijn opgericht met een bepaald doel. Het doel moet duidelijk zijn voor iedereen die met die organisatie te maken heeft: de ondernemer, medewerkers, leveranciers, klanten. Uiteraard kan het doel in de loop van de tijd bijgesteld worden. Ook dan is het nodig om alle partijen daarover goed te informeren zodat iedereen zich erbij betrokken voelt en de kans krijgt om mee te denken over en mee te werken aan de realisatie van het doel.
In de ideale situatie kennen dus alle betrokkenen dat doel, staan zij er achter, zijn zij gericht op het mede-realiseren ervan en werkt iedereen hiertoe optimaal samen. Bovendien wordt daarbij iedereen ingezet op een manier die maakt dat hij of zij echt zichzelf kan zijn. Helaas komt de ideale situatie maar zelden voor…
In professionele organisaties zijn de meeste medewerkers hoogopgeleid en werken zij met een grote mate van autonomie. Toch kan die autonomie niet onbegrensd zijn. De werkgever heeft immers wensen en verwachtingen ten aanzien van de resultaten van het werk en de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd.

Mijn visie op de relatie tussen werkgever en werknemers

Vrijwel alle succesvolle mensen werken samen met anderen. Over het algemeen behoren de werkgever en collega’s tot de belangrijkste samenwerkingspartners. Dat geldt zeker voor professionele organisaties, die immers grotendeels afhankelijk zijn van de competenties (kennis, vaardigheden en gedrag) van hun medewerkers. Professionals gedijen het beste als zij kunnen werken vanuit hun kwaliteiten en als er niet overdreven aandacht wordt besteed aan hun ‘minder sterke punten.’ Het is vrijwel altijd mogelijk de functies die binnen de organisatie vervuld moeten worden, in goed overleg met betrokkenen zodanig te verdelen over alle professionals, dat ieders competenties optimaal worden ingezet en alle gewenste resultaten behaald worden. Dat leidt tot (weer) toenemen van het enthousiasme en grotere tevredenheid onder de medewerkers.
De samenwerkingspartners dienen gelijkwaardig (maar niet gelijk!) te zijn en te streven naar een win-winrelatie. Voor professionals betekent dit over het algemeen ‘zoveel mogelijk autonomie en ontwikkelingsmogelijkheden.’ Voor het management betekent het dat zijn doelen en gewenste resultaten gehaald worden. Daarvoor moeten de kaders gesteld worden en de wederzijdse verwachtingen uitgesproken en vastgelegd. Daarbij heeft de directie het laatste woord – die draagt immers de eindverantwoordelijkheid.
Ik geloof in de ruimte voor vrijheid in gebondenheid die zo ontstaat. Binnen die ruimte zullen directie en medewerkers, maar ook medewerkers onderling, elkaar moeten (kunnen) aanspreken op het gedrag dat nodig is om de gemaakte afspraken na te komen. Ik heb echter gemerkt dat ze vaak hulp nodig hebben bij het verkrijgen van inzicht in elkaars verwachtingen, het samen bespreken daarvan en het maken van voor iedereen goed werkbare afspraken. Ik kan die hulp bieden, op een manier die wordt ervaren als positief, ontwikkelingsgericht en plezierig.

Mijn visie op mijn relatie met opdrachtgevers

Als ik iets ben, is het onafhankelijk! Ik denk mee met mijn opdrachtgever en steun hem bij zijn bedrijfsvoering. Ik ben gericht op kwaliteit en een goede oplossing voor mijn opdrachtgevers. Ik wil toegevoegde waarde bieden en trek mij liever terug dan dat ik een opdrachtgever ‘aan het lijntje’ houd. Ik opereer onafhankelijk van leveranciers van bijvoorbeeld software-, bank- of verzekeringsproducten. Als ik een product aanbeveel, mag de klant er van uitgaan dat ik echt achter dat product sta en dat ik het de beste oplossing vind voor die klant op dat moment. Uiteraard geldt dat ook voor verwijzingen naar andere specialisten.
Ik streef er bij al mijn activiteiten naar de inzet en de ontwikkeling van de medewerkers af te stemmen op de strategie en de doelstellingen van de opdrachtgever. Tegelijkertijd is mijn houding ten opzichte van de medewerkers sterk gericht op ‘wat erin zit, moet eruit kunnen komen.’ Ik vind dat mensen – waar mogelijk – de kans moeten krijgen om al hun talenten te ontwikkelen. In mijn manier van werken besteed ik dan ook veel aandacht aan de ontwikkeling van mensen en aan hoe zij hun talenten of competenties kunnen benutten voor de klantorganisatie. En als dat niet (langer) mogelijk is, vind ik dat daarover ook open gesproken moet worden met de medewerker en een voor beide partijen bevredigende oplossing of werkwijze gezocht.